Trelleborg

Vikingeborgen Trelleborg er den ene af de fire kendte ringborge i Danmark, der blev opført omkring 980 under Harald Blåtands regeringstid. Trelleborg ligger ved Slagelse, hvor Vaarby Å løber ud i Tude Å, hvorfra der i vikingetiden var adgang med Storebælt. Trelleborg, der ved dendrokronologi (datering ved hjælp af årringe) er dateret til vinteren 980-981, blev anlagt på et område, hvor der tidligere havde været bopladser. Inden Trelleborg blev anlagt er der lavet opfyldninger i området. Trelleborg består udover selve ringborgen også af en forborg med tilhørende beskyttelsesvold. Forborgen beskytter Trelleborg mod angreb fra sider der ikke er dækket af de 2 åer.

Trelleborg placeret mellem Vaarby Å og Tude Å og tæt på Storebælt

Ringborgen består af en ringvold med en indre diameter på 136 meter og tykkelse på 17 meter. Ringborgen er delt op i 4 ens kvartcirkler af 2 tværgående træbelagte stier, der henholdsvis er nord-sydgående og øst-vestgående. De 2 tværgående stier ender i de 4 porte i volden, der er placeret nord, syd, øst og vest.

Oversigtstegning der viser ringvold, portene, husene og forborgen

Portene har muligvis været overdækkede tunneler med en bredde på 3 meter og en længde på 17 meter. Siderne i tunnelerne udgjordes af lodretstående egestolper og loftet formentlig af det samme materiale. Ringvoldene var afsluttet i en stenpakning i mod tunnelen.

Billede af borgens østlige port, hvor stenpakning ved portåbningen er rekonstrueret

Inde i selve ringborgen er der i hver kvartcirkel fire såkaldte Trelleborghuse, der er placeret i en firkant (se ovenstående skitse).

Billede af den indre ringborg, hvor stolpehullerne er markeret med beton

Husene i selve ringborgen er bygget med en elliptisk grundform. Ellipsen er dog skåret af i enderne, så husene har en lige endevæg. I mange år blev det antaget at husene var bygget efter "romersk fod" (ca. 29 cm), men denne antagelse er senere revideret til fordel for en "Trelleborg-alen" (ca. 49,3 cm). Angivet i romersk fod er husene 100 fod lange (29,4 meter) og 16 fod brede i enderne samt 28 fod på midten

Skitse, der viser Trelleborghusenes dimensioner

Husene er inddelt i 3 rum, et stort midtenrum og 2 identiske rum, der er placeret i hver ende af huset. Der er 2 indgange i hvert hus, en i hvert enderum. Indgangene er placeret på hver sin side af huset og ved hver indgang er der et lille vindfang. Husene er på ydersiden støttet af skråtstillede pæle, der sandsynligvis også har været med til at bære taget. Hvordan husene har set ud over jorden vides ikke med sikkerhed, men de arkæologiske undersøgelser har kunnet be- og afkræfte nogle ideer til udformningen. De første antagelser om, at de yderste pæle stod lodrette, som det også fremgår på det rekonstruerede hus ved Trelleborg, er nu afkræftet efter nærmere undersøgelser og meget tyder på, at husene har udformning stemmer meget godt overens med det rekonstruerede hus ved Fyrkat.

Det rekonstruerede hus på Trelleborg, der senere har vist sig at være fejlbehæftet. Rekonstruktionen af fyrkathuset (se forsiden) svarer mere til dagens opfattelse af hvordan huset har set ud

Forborgen består af 15 huse, der er placeret ved en forvold. Forborgen beskytter Trelleborg mod angreb fra sider der ikke er dækket af de 2 åer. Husene er placeret i 2 grupper. 13 af husene er placeret langs den krumme del af forvolden, mens de sidste 2 huse er placeret ved porten i forvolden (se ovenstående skitse). Husene i forborgen er bygget over samme koncept som husene i ringborg, men er lidt mindre. De er kun 90 fod lange.

Billede der viser stolpehullerne til 2 af forborgens huse


Både selve voldanlæggene og husene er bygget med en utrolig præcision, der vidner om stor faglig dygtighed. Portene i ringborgen er f.eks. placeret meget præcist nord, syd, øst og vest og husene grundform afviger meget lidt fra hinanden. Anlægget er sammen med de andre ringborge samt Ravninge broen flotte ingeniør- og entreprenørarbejder, der ikke er set tilsvarende tidligere i Danmarkshistorien.


De arkæologiske udgravninger tyder ikke på, at borgen har haft en lang levetid, da der ikke er fundet tegn på reparation af husene eller voldene. Trelleborgs har været kendt har kendt i mange hundrede år og voldene fremgår også af gamle kort, men det var først ved arkæologiske udgravninger i 1933, at det blev konstateret at voldene var resterne efter en vikingeborg. Borgen blev udgravet fra 1933 til 1942 under ledelse af Poul Nørlund.


Hvorfor er Trelleborg, så anlagt hvor den er og hvorfor har den haft en relativ kort levetid? Det er et af de spørgsmål som eftertiden har stillet, men desværre aldrig fået det endelige svar på. Svaret skal sandsynlig ses i sammenhæng med etableringen af de øvrige ringborge samt broen af Ravning som led i samling af landet. Trelleborg kan evt. være opført i forbindelse med de indre magtkampe, der i 986 førte til Harald Blåtands fald i opgøret mod sin søn Svend Tveskæg.


Opdateret d. 26.7.2005